Dragon Ball Super: Super Hero is The Aladdin 2 trong số các nhượng quyền thương mại của nó {Spoiler Review}> Fandom Spotlite